Privadesa

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: A P PENEDES SL ( SMP ) – NIF: B60341278

Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

Telèfon: 938172299

Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A A P PENEDES SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis solicitats en assistencia mèdica, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, custòdia de l’historial clínic; així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys explicats des de la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament d’avisos per SMS i comunicacions comercials.
  • Consentiment de l’interessat: Per a tractaments de dades relatius a la salut recollits del propi pacient, de pares i/o tutors legals i custòdia de l’historial clínic.
  • Consentiment de l’interessat: Per a la cessió a altres professionals especialistes per a la prestació del servei sol·licitat.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
  • A professionals especialistes, amb la finalitat de gestionar els serveis d’assistència mèdica.

 

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a A P PENEDES SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, AP PENEDES SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a A P PENEDES SL ( SMP ) procedeixen de altres especialistes i/o entitats sanitàries, del propi interessat o pares i/o tutors legals.

 

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Direccions postals i electròniques

Es tracten les següents categories de dades especials: salut, origen ètnic o racial, dades genètiques, dades biomètriques, vida sexual o orientacions sexuals.