Suggeriments / Reclamacions

Dades de la persona que presenta la suggerència/reclamació:
Dades de la persona afectada (omplir només si és diferent a l'anterior):
Dades suggerència/reclamació:
Datos de la persona que presenta la sugerencia/reclamación:
Datos de la persona afectada (rellenar solo si es diferente a la anterior):
Datos sugerencia /reclamación: